Privacy Statement


(
Voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2022)
Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG uw persoonsgegevens verwerken. Dit is het geval indien u via onze website een account aanmaakt voor gebruik van de diensten. Emanuel Pinkster Gemeente (EPG Velp) respecteert uw privacy en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij van u verwerken, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Artikel 1. Definities


1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Emanuel Pinkster Gemeente  : 1. de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG van dit privacy statement 2. Emanuel Pinkster Gemeente  is tevens verwerker in de zin van de AVG voor de geloofsgemeenschappen als distributeur van beeld uitzendingen: EPG Velp, gevestigd in het gebouw van de apostolische genootschap, Oranjestraat 52, 6881 SG Velp.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50437089;
b. gebruiker: iedere persoon of afnemer die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden;
c. diensten: de (online) diensten die via de website door Epg Velp worden geleverd;
d. website: de website 
www.epgvelp.nl die door Epg Velp wordt beheerd;
e. verwerkingsverantwoordelijke: Epg Velp
f. verwerker: de partij die ten behoeve van Epg Velp als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Artikel 2. Persoonsgegevens


2.1. Voor Epg Velp is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Epg Velp volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale privacywetgeving, zoals de Uitvoeringswet AVG.
2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Emanuel Pinkster Gemeente.
2.3. Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking


3.1. Epg Velp verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, e-mailadres, en indien van toepassing adres en telefoonnummer. De rechtsgrond is de door u gegeven toestemming waarbij u, dit privacy statement hebt kunnen lezen.
3.2. Epg Velp verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het leveren van de diensten.
b. om contact op te kunnen met de gebruiker i.v.m. de levering van de diensten.
c. om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws over Epg Velp.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven


4.1. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciële communicatie via de e-mail gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Epg Velp, bijvoorbeeld doordat de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website heeft aangeklikt dat hij nieuwsbrieven van Epg Velp wenst te ontvangen.
4.2. De gebruiker kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 6.
4.3. Epg Velp zal de gebruiker niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Artikel 6. Het recht van bezwaar


6.1. De gebruiker heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
6.2. Bezwaar kan door de gebruiker o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. elektronisch naar het e-mailadres: info@ EpgVelp.nl;
b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven (opt out).
6.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven (opt out).
6.4. Indien de gebruiker bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden


7.1. Epg Velp zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 7.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.
7.2. Het is Epg Velp toegestaan de persoonsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:
a. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Epg Velp;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten..

Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen


8.1. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
8.2. Epg Velp laat al haar personeel een geheimhoudingsverklaring ondertekenen voor wat betreft het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 9. Verwerkingen


9.1. Epg Velp maakt gebruik van de volgende soorten verwerkingen:
a. Cloud computing, reden: hosting van websites en applicaties, databases, en andere IT-resources nodig voor de levering van onze diensten via internet.
b. Audio- foto en video-bewerking , reden: geschikt maken voor publicatie van door de gebruiker beschikbaar gestelde audio-, foto en videobestanden.
c. E-mailprovider, reden: e-mail communicatie met de gebruiker.
d. Systeem voor gebruikersondersteuning, reden: registreren en beantwoorden van vragen van de gebruiker per telefoon of e-mail.
e. Hulp op afstand, reden: overnemen van het scherm van de gebruiker voor het leveren van hulp op afstand.
f. Cloud back-up, reden: back-up van gegevens.
g. Digitale nieuwsbrieven software, reden: verzenden van digitale nieuwsbrieven aan de gebruiker.
h. Foutregistratie software, reden: registreren van opgetreden fouten ten behoeve van het analyseren en oplossen van softwarefouten.
Met deze verwerkers heeft Epg Velp schriftelijke afspraken gemaakt omtrent de verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in artikel 28 en 32 AVG. Hierbij biedt de verwerker afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen aangaande de bescherming van de rechten van betrokkenen.

Artikel 10. Privacy beleid van derden


10.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites. Epg Velp aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende website te raad plegen. Het privacy beleid van social media websites kan regelmatig wijzigen.

Artikel 11. Uw rechten


11.1. Op verzoek verleent Epg Velp aan gebruikers toegang tot alle informatie die Epg Velp van hen bijhoudt. Verder biedt Epg Velp gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Epg Velp van hen bijhoudt, te laten corrigeren of te verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres info@ EpgVelp.nl  contact opnemen met Epg Velp.

Artikel 12. Contact en klachten


12.1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Epg Velp niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Epg Velp  opnemen.
12.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres info@epgvelp.nl bij Epg Velp worden ingediend. Ook kunt u op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 – 2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Artikel 13. Website


13.1. Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van de gebruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
13.2. Wij maken gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van Epg Velp zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.
Epg Velp heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet (8 basis eenheden bits) van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina's van deze website geen toegang krijgt.
We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Artikel 14. Wijzigingen


14.1. Epg Velp behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Epg Velp raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.


Versie 1.0 / 07-06-2022
Emanuel Pinkster Gemeente Velp