Overdenkingen Pastor Max

GELOOF

G

eloof is een gave van God (1 Kor. 12:8). Het is onzichtbaar, maar in de praktijk van ons leven wordt het zichtbaar gemaakt. Geloof is volledig vertrouwen op God en dat komt tot uiting in ons dagelijks leven. Zijn grote voorbeeld in de Bijbel, is Abraham.
Als God Abraham vraagt om weg te gaan en hij niet weet waarheen, neemt hij zijn vrouw en bezittingen mee en gaat. Vooral toont Abraham zijn geloof in God als God hem vraagt zijn zoon te offeren. God had Abraham beloofd dat uit hem een groot volk zou ontstaan en nu moest hij zijn enige zoon offeren. Wat zo’n indruk maakt is dat God pas ingreep toen Abraham het mes al verhief om zijn zoon te offeren. Zo ver ging hij en zo lang wachtte God met ingrijpen. Pastor Max gelooft dat door de intieme relatie tussen Abraham en God, Abraham geloofde in wat God had beloofd.

Geloven is een proces, het moet groeien naar een punt dat je God alles wilt geven. De grootte van je geloof wordt gemeten aan de grootte van je offerande. De weduwe had alleen 2 penningen. Ze gaf alles. Het gaat niet alleen om geld, maar om de praktijk van je leven. Eigenlijk is alles van God. Soms geloof je, soms twijfel je. Pastor Max heeft ook getwijfeld toen zijn bediening hem werd ontnomen. Hij vroeg zich af of God hem nog kon gebruiken of dat dit het eindstation was. Toch was dit maar van korte duur. Stukje bij beetje leidde God hem op een andere weg.

Ook in de voorbereidingen voor de prediking is geloof nodig. Hij bidt God om een boodschap. Als hij bezig is met het woord dan is het een Bijbeltekst of bijbelgedeelte die zijn aandacht trekt en daar gaat hij zich in verdiepen. Hij haalt ook informatie uit christelijke boeken of media. Soms krijgt hij een bevestiging door iets wat er gebeurt of gezegd wordt waardoor hij weet dat het inderdaad de boodschap is die God wilt doorgeven. Heel vaak krijgt hij die bevestiging niet en twijfelt hij. Pas na de prediking of door de reactie die komt bevestigt God hem dat.

Hij is er ook van overtuigd dat in de Bijbel alle antwoorden staan voor de vragen die wij hebben over geloof. Geloven is niet alleen afwachten, maar durven om stappen te ondernemen.

JAC. 2:26B
Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
28 juli 2015 door epgvelp by Jesse Matitawaer

HOOP

H

et woord “hoop” komt heel wat keren in de Bijbel voor. Al die keren is het verbonden met de beloften van God. Gods Woord spreekt zelf over de ‘God der hope. (ROM. 15:13). De Bijbel laat zien dat God een plan heeft met deze wereld en met alle mensen. Het woord “hoop” heeft met drie werkwoorden te maken: vertrouwen, geloven en verwachten. God belooft ons een nieuwe hemel en aarde. Wij vertrouwen, geloven en verwachten dat Hij die zal geven. Onze hoop is dat Jezus spoedig komt.

Elk mens heeft een zeker hoop of verwachting. Vroeger koesterde hij hoop dat alles goed komt. Zijn carrière, zijn gezondheid, zijn leven hier op aarde. Hij dacht niet aan het leven na dit leven. Nu denkt hij daar anders over. Hij denkt aan het leven na dit leven, dat is het eeuwige leven. Hij beseft dat je telkens een dagje ouder wordt en dat betekent dan dat het leven korter wordt. PS. 39:5-7 David sprak over de kortheid en vergankelijkheid in dit leven. Hij vervolgt in vs. 8 Maar wat heb ik te verwachten, Here? Ik vertrouw geheel op U.

Het grootste verschil tussen hemelse hoop en wereldse hoop is, dat aan de wereldse hoop, vastigheid en zekerheid ontbreekt. Het heeft geen goed fundament en daarom ook geen zekerheid van vervulling. Terwijl de Christelijke hoop gegrond is op Gods beloften en het daarom zeker is dat alle beloften in vervulling gaan.

HEBR. 11:1
Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.

In 2009 werd zijn hoop op de proef gesteld. Het begon met een nare
situatie over zijn positie als ambtsdrager. Hij dacht: is dit het einde van mijn loopbaan van het dienen voor de Heer? Gelukkig gaf de Heer hoop. De Heer gaf hem Zijn Woord in (FILIP. 1:6) Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u
begonnen is, zal voltooien. Dit gaf hem de hoop om God door te dienen.

Zijn inspiratie citaat uit de bijbel over het thema: hoop

HEBR. 10:23
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
15 juli 2015 door epgvelp by Jesse Matitawaer

LIEFDE

M

et zijn Molukse vader en Indische moeder ging hij als kind al mee naar de kerk. Zijn gitaarvaardigheden heeft hij niet van zijn vader, maar heeft zich dat zelf aangeleerd. Dit beschouwt hij als een gave van de Heer. Hij deed van jongs af aan al mee aan activiteiten binnen de kerk. Hij begon als muzikant en later werd hij zondagsschoolkracht. Hij heeft ongeveer 15 jaar het jongerenkoor geleid. Op zijn 44ste jaar werd hij gevraagd als diaken en niet veel later aangesteld als ouderling.
Van jongs af aan voelde hij zich erg aangetrokken tot het geloof. Hij had nooit gedacht herder te worden, maar wel een kind van God en eventueel muzikant.

Hij en zijn vrouw Ruth kennen elkaar onder andere vanuit de kerk. Ze zijn dit jaar 46 jaar getrouwd en hebben twee kinderen, Jesse en Niels.

Zijn eerste ervaring met God was bij zijn waterdoop in 1971. Het moment dat hij vervuld werd met Gods Heilige Geest was in Bethel Pinksterkerk Tilburg met Pinksteren. 40 jaar geleden was hij totaal anders. Er is veel veranderd. Het heeft met leeftijd te maken. Je wordt rustiger en geduldiger, maar ook is hij van mening dat God hem heeft geleerd hoe te wandelen in deze wereld.

Over vijf jaar gaat hij er vanuit nog steeds voor de kerk te staan als Pastor, hopelijk een grotere gemeente in aantal maar ook in geestelijke groei en misschien zelfs een eigen gebouw. Hij voelt de verantwoordelijkheid over de gemeente. Daarom bid hij ook voor u en praat hij als een herder naar zijn schaapjes.

Zelf heeft hij de liefde, rust, vrede en geduld mogen ervaren van de Heere. De boodschap die onze Pastor aan ons wil meegeven is: oordeel niet! Saamhorigheid is van groot belang en heb respect voor elkaar. Heb een bewogen hart naar elkander toe.

Zijn inspiratie citaat uit de bijbel over het thema: Liefde is geven.

JOH. 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
8 juli 2015 door epgvelp by Jesse Matitawaer

AGENDA